Национален Земеделски Регистър

Иновации в земеделието – подмярка 16.1

Иновации в земеделието – подмярка 16.1

Иновации в земеделието е понятие, което бенефициентите свързват с мерките 4.1 и 4.2 за приема по ПРСР (2014-2020). По тази програма проектите не получиха нужните точки. Тази година земеделските производители имат отново възможност да кандидатстват с проекти за иновации в земеделието по подмярка 16.1. Определено тази година интересът се засилва, тъй като подмярка 16.1 се очаква да бъде отворена през 2018-та година.

Какво представлява подмярка 16.1 и за кого е подходяща?

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“. Така дефинирана едва ли има човек, който да не се сети, че тя е свързана с иновациите в аграрния сектор. Какво обаче представлява понятието иновации в земеделието ще се опитаме да обясним, ако прочетете статията до края. Приемът по тази мярка се очаква през месец май (поне така е планувано).

Кои са допустимите кандидати по подмярка 16.1?

Най-важното, което трябва да се знае от кандидатите по тази мярка е, че е подходяща за оперативните групи, които задължително трябва да са минимум двама. Задължително един от тях трябва да е регистриран земеделски стопанин. Какво обаче представлява оперативната група и кои спадат към нея ще се опитаме да внесем яснота като изброим примери по-долу:

 • Опитни станции
 • Висши училища и институти
 • Консултантски организации
 • МСП

Препоръчваме ви да се запознаете с чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Какво е иновация в земеделието?

От минали конференции в Румъния и по точно тази от 7 ноември 2013 г. в Клуж Напока ще цитираме кои са иновативните насоки на PEI:

 • Диверсификация в цялата производствена верига
 • Селскостопански системи (интегрирани стратегии за отглеждане на растения и животни, хранителни вещества, техники за опазване на почвите)
 • Системите за трансфер на знания (местно ноу-хау, местните експертни познания могат да бъдат използвани чрез взаимодействие между заинтересованите страни)
 • Адаптиране към изменението на климата (повишена енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, улавяне на въглерод, повишаване на диверсификацията на ниво земеделско стопанство, използване на биотехнологии за намаляване на употребата на пестициди)
 • Ефективно и устойчиво използване на ресурсите (оптимизиране и разнообразяване на използването на ресурсите, използване на биомаса и биогорива за производство на зелена енергия)
 • Повишаване на производителността на протеиновата верига и подобряване на качеството, за да се намали зависимостта на Европа от вноса и да се увеличи здравето на европейските потребители
 • Устойчиво потребление (иновативни подходи за насърчаване на здравословен начин на живот, защита на продоволствената сигурност и защита на уязвимите групи, информационни кампании и обучение на потребителите).

Подобни