Национален Земеделски Регистър

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА ДП КЪМ ИНСТИТУТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Категория: Учебни заведения


Населено място: Царев брод


Адрес: ж.к. Проф. Иван Иванов


Телефон: (054) 830 454


Факс: (054) 830 453


Имейл: dp_exp@abv.bg


Интернет страница: www.agricinst.eu

Статут и предмет на дейност
Икономически размер
   „Експериментална база“ ДП към ИЗ гр. Шумен се отнася към категорията „малки и средни предприятия“, което е в съответствие с чл. 2 на Препоръка на Комисията  на ЕС от 6 май 2003 година относно дефиницията за микро, малки и средни предприятия /2003/361/ЕС/.
Кратка историческа анотация
    „Експериментална База“ ДП е правоприемник на бившия „Захарен чифлик“ организиран през 1913 година от Рудолф Пицка. Чифликът е създаден с цел производство на семена за захарно цвекло. По-късно били изградени животновъдни ферми с млечно направление – говедовъдство и овцевъдство. След 2000-та година бе създаден  Земеделски институт чрез обединение на Института по захарно цвекло, Института по биволовъдство, Института по свиневъдство и Опитните станции в гр. Търговище и с. Хан Крум. По силата на Закона за  Селскостопанската Академия (Д.В. бр. 43/2008 година) производствения сектор, осигуряващ експерименталната дейност бе отделен от активите на Земеделски институт. В предприятието е локализирана изгражданата в продължение на едно столетие материална база служеща за провеждане на задълбочени изследвания с научен и научно-приложен характер в областта на животновъдството и растениевъдството. В резултат на дългогодишна научно-изследователска дейност са създадени голям брой сортове и хибриди от растения, както и нови породи животни.
– съхранение на генетичните нуклеоси на отечествени породи животни и поддържане на тяхната
генеалогична структура.
– успоредно с традиционното генериране и разпространение на  научно познание ще предлага на
пазара висококачествен разплоден материал от различни животински видове и широка гама от
високопродуктивни апробирани сортове растения.
– организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културни растения и животни.
– опазване на почвените ресурси и производството на екологически чиста растителна и животинска
продукция.
– перманентно осъществяване методично ръководство с национална значимост на подотраслите:
биволовъдство, свиневъдство, овцевъдство, коневъдство и цвеклопроизводство.
В качеството си на най-големия научно-аграрен център в североизточна България, „Експериментална
база“ ДП към ИЗ-Шумен ще продължи да се развива в следните насоки:
„Експериментална База“ Държавното Предприятие към ИЗ – гр. Шумен е самостоятелно юридическо лице с основен предметът на дейност провеждане на експериментална дейност в областта на аграрната наука и съхранение на национални генетични и почвени ресурси. Предприятието е поело агроекологични ангажименти за:
Поддържане на обработваемата земя в
добро земеделско и екологично състояние.
Спазване на добри земеделски практики
за опазване  на водите от замърсяване с
нитрати.

Подобни