Национален Земеделски Регистър

ИСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ

Категория: Учебни заведения


Населено място: Казанлък


Адрес: Бул. “ Освобождение” 49


Телефон: 0431/ 6 20 39


Факс: 0431/ 6 20 83


Имейл: iremk@mail.orbitel.bg


Интернет страница: http://www.iremk.net

История

Началото на бъдещият  Институт по розата и етеричномаслените култури, гр. Казанлък е поставено през 1907 г.. Въпреки многобройните реорганизации, Институтът израства от малко опитно поле до водещо научно звено в етеричномасленото производство.

Идеята за създаване на Опитна станция по розата в град Казанлък датира от 1906 година. Тя е обсъдена по време на Първата конференция на розопроизводството в Пловдив, където с взетото решение: “Да се помоли правителството да основе изпитателни полета, където да се изучават всички въпроси по отглеждането на розата и други ароматни растения”.

През 1907 год. Министерството на търговията и земеделието отделя 26 дка от Държавния овощен разсадник в Казанлък, за да се засадят донесени от Франция маслодайни рози и други ароматни растения. Така под ръководството на Константин Малков се слага началото на научноизследователската работа с розата и етеричномаслените култури в България. По това време той е управител и на първата в България Опитна станция в с. Садово – Пловдивско. След неговата смърт през 1908 год. проучванията са изоставени.

Опитното поле е възстановено през 1921 год. като филиал на Централната земеделска опитна станция /ЦЗОС/ в София, под методичното ръководство на известния български учен Никола Пушкаров.
През 1924 г. със заповед № 5066 от 27.ІІІ.1924 г. на Министерството на земеделието и държавните имоти, за управител на Опитното поле е назначен Константин Георгиев, който завежда службата “растителна защита” в Опитната станция в с. Садово. Научната дейност е разделена на два отдела: за опити с розовата култура и за опити с етеричномаслени растения. Дестилирането на розовия цвят се ръководи отделно.

Днес

През последните години в Института в колектив с водещ селекционер ст.н.с. д-р Райчо Цветков са създадени сортовете “Рая” и “Хебър”.
Ментата е включена в работата на Опитното поле, Казанлък още в първите години след откриването й. Плод на селекцията е  сорт “Климент-63”, 1968 г., следват сортовете “Тунджа”, 1972 г. и “Зефир”, 1987 г., автор   ст.н.с. Димитър Станев.
От създадените над 40 сорта ЕМЛК, ИРЕМК притежава авторски свидетелства за 19 от тях.
Работи се в областта на сортоподдържането и семепроизводството и агротехниката на културите, в т.ч. и на растителната защита.
Значителна част от дейността на Института е в направлението Технология на преработката на етеричномаслени и лечебни растения. Институтът по розата и етеричномаслените култури е претърпял в своето развитие много промени в структурата и направленията на научните изследвания. Независимо от това, че Институтът е претърпял редица трансформации, той остава основен център за научно-изследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на етеричномаслените и лечебни култури в България.

Продукти

Подобни