Национален Земеделски Регистър

Земеделски производител – условия, възможности и ползи

Земеделски производител – условия, възможности и ползи

Регистрация на земеделски производител

Преди да се регистрирате като земеделски производител трябва да знаете няколко важни стъпки, като условия, възможности и ползи в този бранш:

 • Всеки земеделски производител, съдружник или едноличен търговец е длъжен да се осигурява.
 • В условия на безработица не е възможно да се изплащат помощи на производители от бранша и физически лица.
 • Всяка областна дирекция предоставя на агенцията по заетостта списък на регистрираните земеделски производители най-късно до десето число.
 • При регистрация всеки получава регистрационна карта, след което в рамките на една седмица трябва да се извади карта за легитимиране по булстат.

Често задавани въпроси:

Има ли полза от регистрацията и каква реално е тя?

 • Единствено и само регистрираните земеделски производители имат възможност да участват за субсидиране пo земеделски програми.
 • Всеки регистриран може да получи безплатни съвети и препоръки от оторизираните областни служби от сектор земеделие
 • При търговия със земеделска продукция само регистрираните производители имат привилегията да не използват касов апарат
 • Легитимните земеделски производители използват преференции при осигуряването и нямат облагане на доходите от реализираната продукция на пазара

Мога ли да се регистрирам като земеделски производител и какво ми е необходимо?

За да се регистрирате е необходимо да сте пълнолетни или да сте едноличен търговец на територията на страната. Регистрацията на всеки като земеделски производител нормативно е уредена с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и настъпилите изменения и допълнения към нея, обн. в ДВ, бр. 2 от 08.01.2008 г./ тютюнопроизводителите могат да се регистрират по Наредба № 3/29.01.1999 г.

Пакет от документи необходими за регистрация като земеделски производител

 • Необходимо е да се попълнят анкетни карти и формуляри, които се набавят без допълнителни такси от съответните служби по земеделие във вашия град или област
 • За юредически лица е нужно представяне на булстат карта за легитимация, както и удостоверение за съдебна регистрация /актуалност 6 месеца/
 • Ако сте физическо лице не забравяйте лична карта, при пререгистрация носете карта булстат
 • Животновъдите са задължени да предоставят списък с номерациите на ушните марки, но задължително трябва да е заверен от ветеринарен лекар
 • Обработващите земеделски земи е нужно да подготвят документи предоставящи им правото за обработване на земята, нотариален акт ако сте собственик на обработваемите площи, нотариално заверен договор и скица за аренда или наем нужни за вписване в съответната областна служба.
 • За лозарите е нужно копие за актуално състояние на лозето заверено от териториалното звено.
 • Ако сте производител занимаващ се с първични фуражи подайте декларация съгласно Приложение № 3.

Задължения на земеделските производители:

 • Регистър на земеделските производители трябва да бъде актуализиран от съответната служба за коректност на данните.
 • Всеки регистриран е длъжен да подаде информация за предстоящи или настъпили промени в едномесечен срок след регистрацията или последната заверка за изминалата година.
 • Всяка година до края на месец февруари трябва да се представи актуално състояние чрез попълнени анкетни карти и формуляри за да може съответната областна дирекция да направи заверка.
Източник: Национален земеделски регистър

Подобни