Национален Земеделски Регистър

Институт по Царевицата – Кнежа

Категория: Технически култури


Населено място: Кнежа


Адрес: 5835 Кнежа


Телефон: +359 9132 71 63


Факс: +359 9132 77 11


Имейл: mri_kneja@abv.bg


Интернет страница: http://www.ic-kneja.com

Основни направления на научните изследвания

Началото на Института по царевицата е поставено през 1924 г. със Заповед № 4054/25.10.1924 г. на Министерството на земеделието за създаване на Опитно поле към практическото земеделско училище.

От 1962 г. Институтът е специализиран и му се възлага да работи по всички проблеми на царевицата в страната.

 

Основните направления в научноизследователската дейност са насочени към:

  • Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество от всички групи на зрялост и направления на използване.
  • Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.
  • Разработване на технологии за различните направления на отглеждане на царевицата и създаване на условия за реализация на генетическия потенциал на линиите и новопризнатите хибриди.
  • Сортоподдържане и семепроизводство с цел ускорено внедряване на новосъздадени хибриди.
  • Разработване на икономическите аспекти на семепроизводството и различните направления на производство на царевични продукти (за зърно, за силаж, за семена, за индустриална преработка).

 

Между 1962–2011 г. в Института са създадени и признати над 90 царевични хибрида. Разработени и внедрени в земеделската практика са технологии за производство на царевица при различни условия на отглеждане и направления на използване.

Поставянето на научните изследвания на високо равнище в унисон със световната наука доведе до конкретни научни постижения. Само за последните пет години са признати от ГД ”Сортоизпитване” при ИАСАС 19 царевични хибрида.

По групи на зрялост по ФАО от ранни към късни за зърно те са: „Кнежа 307”, „Кнежа 435”, „Кнежа 442”, „Кнежа 511”, „Кнежа 515”, „Кнежа 517” (за силаж), „Кнежа 546”, „Кнежа М 611”, „Кнежа 619”, „Кнежа 620”, „Кнежа 621”, „Кнежа М 625”, „Кнежа 627” и „Кнежа 629”.

За специални цели са хибридите „Кнежа 703wx” (восъчна царевица), захарните хибриди „Kn Sugary 1”, „Kn 2Su” и „Kn 3Su”, както и пуклива царевица „Kn 1B”.

От тях 9 броя са включени в схема за ускорено семепроизводство. В Патентно ведомство на Р. България се поддържат 33 броя сертификати на царевични хибриди.

От вписаните в Официалната сортова листа на Р. България 104 хибрида делът на създадените в Института по царевицата в Кнежа е 25%.

Достиженията на научно-приложните изследвания дават възможност за комерсиализация на научните продукти. Ежегодно Институтът сключва ”Лицензионни договори” с утвърдени семепроизводители от всички региони на страната за производство на сертифицирани семена. Производството на високите категории семена (предбазови и базови) се осъществява на базата на ”Възлагателни договори”.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

  • Базови и сертифицирани семена от царевица.
  • Сертифицирани семена от други полски култури (пшеница и ечемик).
  • Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване.
  • Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.
  • Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

 

Институтът има програмна акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по научни специалности „Селекция и семепроизводство на културните растения, шифър 04.01.05”.

Подобни