Национален Земеделски Регистър

ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БОРИКА”

Категория: Горски стопанства и дърводобив


Населено място: Стойките


Телефон: 0309 / 58311


Мобилен: 0896 64 35 96


Имейл: gpk_borika@mail.bg


Интернет страница: http://www.borika.org/

ИнформацияГалерияУслуги

Кооперацията е сложно и многообразно социално-икономическо явление. Появява се при определени икономически условия, приема и съхранява общочовешки ценности и заема трайно място в живота на човека. Тя се утвърждава и като мощен фактор на обществено-икономическото и социално развитие на обществото в много страни.

Кооперация „Борика” е създадена като доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват своята дейност.

Горите в Средните Родопи, както и в с.Стойките в миналото стигали до самите къщи. В началото те не играели голяма роля в стопанския живот на хората.

До 1886 г. са опожарени хиляди декари за да се разшири обработваемата земя. След Освобождението, горите в Средните Родопи са частни, общински, държавни. Горите в землището на с.Стойките се считат за частни.

През 1921 г. двадесетина инициатори свикват събрание и основават Горско производително сдружение „Борика”.

Главната цел е задружно стопанисване на горите в землището на селото, покупко – продажба на дървен материал, закупуване на гори, залесяване, доставка на стоки за членовете на кооперацията.

1

История на кооперацията:

През 1911 г. с указ № 26 е утвърден приетия от 14-то народно събрание Закон за продаване на някои държавни гори в Станимъшка околия. С този закон на населението на с.Стойките е дадена възможност да закупят гори срещу един златен лев на декар.
На 03.05.1921 г. /стар стил/ в с.Стойките се образува Горско производително сдружение „Борика” с цел – задружното им стопанисване. В него са включени ревирите : „Теракилиица”, „Костова чемеривица”, „Голямата река” и „Краището”. По-късно към кооперация „Борика” се включват ревирите „Чокманското” , „Стойченски Карлък”, „Стойченска Павля”, „Осиката” и „Ослен”. Във всеки ревир собствеността е в идеални граници. В периода 1921 -1949 година кооперацията успешно развива горскостопанска, дървопреработвателна и търговска дейност. След 1949 г. горите стопанисвани от кооперацията са национализирани. Тя остава и съществува само с търговската си дейност. Собствеността на горите е възстановена през 2000 г.

 

Стопанисването на същите започва през 2002 г. Целите, които кооперацията осъществява са:

 • Опазване на биологичното разнообразие;
 • Максимално производство на дървесина;
 • Повишаване на устойчивостта на насажденията;
 • Подобряване на почвоохранните и противоерозионни функции;
 • Създаване на насаждения, осигуряващи оптимални рекреационни функции

По настоящем в кооперацията членуват над 918 кооператори.

ГПК „Борика” е първата частна горовладелска кооперация в България, която в началото на 2006 г. получи сертификат от съвета за стопанисване на горите /Forest Stewardship Council – FSC/.

ГПК „Борика” стопанисва 1999.8 ха гори.

Релефът е типичен панински и притежава характерните геоморфоложки особености на Западни Родопи – голяма надморска височина /средна 1600 м/, високи била и дълбоко вкопани долини. Най-висок връх Козуятак /Стойченски Карлък/ – 2109 м.

Почти цялата територия на кооперацията е покрита с иглолистни гори. Основни дървесни видове са обикновен смърч / Picea abies/ – 83 %, бял бор /Pinus sylvestris/ – 16.5 %, обикновена ела /Abies alba/ – 0.5 %, малък процент бук /Fagus sylvatica/, бреза /Betula pendula/ и др.

85 % от горите изпълняват важни защитни функции – рекреационни, водоохранни, противоерозионни и др.

Неслучайно 750 ха от територията на ГПК ”Борика” са определени като гори с висока консервационна стойност /ГКВС/ в това число : гори, в които са съсредоточени глобално, регионално или национално значими стойности на биоразнообразието; гори формиращи ландшафт от регионално или национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие; територии попадащи в или съдържащи редки или изчезващи екосистеми; гори, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации /защита на водосбори, контрол на ерозията/; и гори с решаващо значение за съхраняване културни ценности и традиции, религиозна и етническа идентичност.

В ГПК ”Борика” се срещат редица застрашени изчезващи и ендемични видове. От представителите на флората това са: Родопската горска майка /Lathrea rodopea/, преходната морава /Pyrola media/, сърцелистния тайник /Listea cordata/; от фауната: кафява мечка /Ursus arctos/, видра /Lutra lutra/, горски бекас /Scolopax rusticola/, глухар /Trao urogalkus/ и др. Наред с тях в региона се срещат още вълк /Canis lupus/, дива котка /Files silvestris/, лисица /Vulpes vulpes/, благороден елен /Crvus elaphus/, сърна /Capreolus capreolus/, дива свиня /Sus scrofa/, язовец /Meles meles/, кълвачи, различни грабливи прици и др.

Основната дейност на „ГПК ”Борика” е дърводобив и дървопреработка.

Дърводобив
От Дърводобивната си дейност Кооперацията произвежда и предлага строителна дървесина,дърва за огрев и целулоза.
Обла дървесина, добита в горите стопанисвани от кооперацията може да се закупи след предварително заявяване на телефони 0879 30 30 81 и 0879 30 30 85.

Дървопреработка
В Дървопреработващия цех на Кооперацията се произвежда фасониран иглолистен материал от дървесен вид – смърч и бял бор:

 • дъски
 • греди
 • ребра
 • талпи
 • челни дъски

Произвеждат се изделия от суха дървесина:

 • ламперия
 • сачак
 • дюшеме
 • греди и ребра

Предлагаме и отпадъчна дървесина /био суровина/:

 • трици
 • изрезки

Закупуването се извършва след предварителна заявка на телефони:
0879 30 30 84
0879 30 30 85

Търговия
ГПК „Борика” разполага с 2 търговски обекта. В тях се предлага пълната гама хранителни стоки, домашни потреби, битова химия, парфюмерия. Търговските обекти са включени във веригата КООП.

Подобни