Национален Земеделски Регистър

СИДП

Категория: Горски стопанства и дърводобив


Населено място: Шумен


Адрес: ул. „Петра“ № 1


Телефон: 054/ 833 123


Имейл: office@sidp.bg


Интернет страница: http://sidp.bg

Североизточно държавно предприятие ДП – град Шумен (СИДП ДП – Шумен) е регистрирано в търговския регистър на 8 юли 2011 г.

Предприятието управлява държавните горски територии в 4 административни области – Шумен, Добрич, Варна, и част от Търговище. В състава му влизат шестнадесет териториални поделения, от които единадесет държавни горски стопанства и пет държавни ловни стопанства.

Общата площ на държавните горски територии, включени в района на дейност на СИДП ДП – Шумен, е 287 892 ха, като залесените горски територии възлизат на 94 % с площ от 271 222 ха. Общият запас на дървостоите възлиза на 36 млн.куб.м, като средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии е 520 хил.куб.м. Предприятието разполага и с девет горски разсадника, от които две са с национално значение. Броят на произведените фиданки възлиза на 2,5 млн.

Флора

Разнообразните природоклиматични условия благоприятстват развитието и разпространението на много храстови и дървесни видове, които формират разнообразни по възраст, състав, строеж и състояние насаждения.

С най-голямо участие в залесената площ са горите от цер, дъб, обикновен габър, източен бук, акация, черен борлипа и ясен. Изкуствено са внесени чрез залесяване белия и черния бор, които заемат 9,6 процента от площта, бялата акация – 10 процента и червения дъб – 2,5 процента. Важно място заемат и защитните горски пояси, разположени на територията на области Добрич и Шумен.

В обхвата на СИДП ДП – Шумен има голямо разнообразие от защитени територии и обекти, сред които са два природни парка – Природен парк Златни пясъци и Природен парк Шуменско плато, три резервата – Калиакра, Камчия и Букака, 8 поддържани резервата, както и множество защитени местности, природни забележителности и обекти. През територията на СИДП ДП минава пътя за сезонна миграция на птиците ВИА ПОНТИКА, който е от национално, общоевропейско и световно значение и е обект на засилен научен интерес и международна юридическа защита.

Фауна

Разнообразните природоклиматични условия в СИДП ДП – Шумен и богатата растителност, са естествена основа за разпространението на много видове бозайници и птици , част от които са обект на лов.

Най-разпространените видовете дивеч, които са обект за лов и ловен туризъм, са благородният елен, сърната и дивата свиня, яребица, заек и фазан. Интерес представляват също еленът лопатар, муфлонът, пъдпъдъкът и водоплаващият дивеч. За запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча, за неговото възпроизводство и разселване и за подобряване на трофейните му качества са създадени пет държавни ловни стопанства – териториални поделения на СИДП ДП – Шумен, а именно: ДЛС Черни Лом – град Попово, ДЛС Паламара, ДЛС Шерба, ДЛС Балчик, и ДЛС Тервел. Първенци сред държавните ловни стопанства са ДЛС Черни Лом – град Попово, ДЛС Шерба и ДЛС Балчик. Дивечът в трите ловни стопанства е с отлични трофейни качества, като голяма част от трофеите са получили златни медали по СІС.

Подобни