Национален Земеделски Регистър

Плантис ЕООД

Категория: Торове и растителна защита


Населено място: Разград


Адрес: ул. ЮЖЕН БУЛЕВАРД No 77


Телефон: 0885187153


Мобилен: 0899051174


Имейл: sales@plantis.biz


Facebook: НИТЦЗ Плантис ЕООД


Интернет страница: http://plantis.biz/

ИнформацияПродуктиГалерия
Плантис ЕООД е иновативна, динамично развиваща се фирма, основана през 2007 год., с предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството; разработка на нови технологии и продукти за управление на добивите и качеството в земеделието; консултантски услуги; анализи на растителни, почвени и др. проби; търговия с продукти за управление на добивите в земеделието.

Основни направления в работата на фирмата:

 • Генериране на знания в областта на земеделието от фундаментален и технологичен характер. Научни изследвания в областта на адаптацията на растенията към динамиката на почвено-климатичните фактори и отражението им върху крайните характеристики на добивите. Методи за засилване на адаптивните реакции на растенията.
 • Разработка на нови високорентабилни продукти и технологии за управление на добивите в земеделието, решаващи актуални проблеми на отрасъла.
 • Анализи на почвени и растителни проби.
 • Методи, технологии и продукти за управление на почвеното плодородие.
 • Екологична насоченост на продуктите и дейностите на фирмата, с приложение както в конвенционалното, така и в биологичното земеделие.
 • Разработка и внедряване на микробиологични продукти и технологии с приложение в земеделието.
 • Мениджмънт на атрактивни, високорентабилни научни разработки на външни автори.
 • Разработка на високотехнологични съоръжения обслужващи дейности в земеделието.
 • Разпространение на научно-практически знания сред земеделските производители чрез лекторска и консултантска дейност с непосредствени срещи и в Интернет.
През 2011 год. стартира организирането и изграждането на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие (НИТЦЗ)„ ПЛАНТИС”.
Философия на НИТЦЗ Плантис:
Наука от нов за страната ни вид, отношения между науката и земеделието по европейски модел. Нов начин на финансиране – наука от комерсиален тип. Науката обърната непосредствено към нуждите на практиката от нови технологии и бързи практически решения на актуални проблеми. Наука заета непосредствено с решаването на екологичните проблеми в земеделието – опазването на земеделските земи, растителна продукция с гарантирана чистота, щадяща здравето и живота на хората и животните. Непосредствена връзка на науката с производителите.

Как работим с нашите клиенти?

Ние държим да познаваме и поддържаме непосредствена връзка с всеки наш клиент. Затова всяко начало на съвместна работа започва с разговор за подробно запознаване с нашата работа и продукти, както и за взаимно опознаване. Държим също така на качеството на нашите продукти, поради което искаме всеки клиент сам да се убеди в това. По тази причина съвместната ни работа започва с експерименти, които нашия клиент провежда на своя земя и върху своите култури. За това осигуряваме безплатно необходимото количество от продукта. Заедно проследяваме ефекта на приложените продукти и отчитаме резултатите. Ако тези резултати задоволяват клиента, през следващата земеделска година преминаваме към приложение на големи площи. Интересът ни включва просперитета на нашите клиенти, поради което приложението на продуктите ни продължава да бъде под наше наблюдение. Клиентът на Плантис ЕООД може да разчита винаги на компетентна и безплатна консултация по приложението на продуктите ни, както и всички въпроси касаещи добивите и качеството на продукцията. Също така той може да се възползва и от правото на 5 безплатни почвени анализа (азот, фосфор, калий и киселинност), които може да го ориентират в проблемите на почвеното плодородие на обработваните от него земи. Плантис ЕООД непрекъснато обогатява арсенала си от изследователска апаратура, услуги и компетентност за повишаване на производствените резултати на обслужваните земеделски стопанства. Целта ни е всеки наш клиент, всяка година да е с една крачка напред.

И нещо много важно! Нашите лоялни клиенти може да разчитат на гъвкаво ценообразуване и схеми на плащане според финансовите им възможности.

Акрамет – Листен тор

Нова технология за управление на добивите и качеството в земеделието.

Защо ползването на листни торове в растениевъдството е наложително?
Употребата на листни торове е най-бързият и ефективен начин за допълване на ресурса от хранителни елементи, за управление на развитието на растенията, на добивите и качеството на продукцията. Те са отлично средство за повишаване пластичността на растенията срещу физични и биологични фактори. Приложението им не е разход, а инвестиция с многократна възвръщаемост и значителен дял в рентабилността на производството.

С какво Акрамет е по-специален листен тор?
Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност. Това, което го отличава от голяма част от останалите листни торове е:

 • Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия.
 • Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.
 • Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.
 • Най-важното предимство! Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и фунгицид – силен ефект само с едно третиране.

Бактофил

Бактофил – микробиологичен препарат за възстановяване на почвеното плодородие (Бактериален тор)

Защо употребата на бактериални торове става все по-наложителна?

Тази необходимост се изразява в следното:

 • Прогресиращо влошаване на почвеното плодородие и структура на почвата.
 • Засилване активността на полезната почвена микрофлора.
 • Все по-строгите законови изисквания за екологично ползване на земята и пълноценно използване на растителните остатъци.
 • Нарастваща необходимост от чиста и здравословна земеделска продукция.
 • Намаляване на енергоемкостта на земеделското производство чрез намаляване дела на изкуствените торове.
 • Прогресиращото нарастване на производствената им цена и отрицателния ефект върху рентабилността на земеделието.

Прилепители

Какво е Спур?
СПУР е супер прилепител от ново поколение, представляващ специална смес от органосилоксан и линейни алкохоли. СПУР е специално разработен да подобри равномерното покритие и разпределение на хербицида, инсектицида или фунгицида върху цялата листна повърхност и по този начин да повиши цялостната им активност в растението.

РЗ препарати

Подобни