Национален Земеделски Регистър

Мярка 11 – биологично земеделие 2023

Мярка 11 – биологично земеделие 2023

„Биологично земеделие“ е част от Програмата за развитие на селските райони в България.  Тя е насочена към земеделските стопани, които извършват земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони. За финансиране могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на (ЗПЗП). Необходимо е земеделските производители да имат направена регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) съгласно чл. 30, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 ЗПЗП, съгласно направлението, по което кандидатстват. За да се справите по-лесно можете да използвате Ръководство за ползване на модул „ИСАК Online – Регистър”. Подпомагането по тази мярка се извършва под формата на годишно плащане при стриктно спазване на редица правила и регламенти.

ВАЖНО: Всеки кандидат трябва да е преминал обучение по биологично земеделие за да придобие удостоверение за преминат курс по мярка 11.

Правила и цели на програмата за биологично земеделие по мярка 11:

 1. Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите
 2. Предотвратяване на почвената ерозия и борба с климатичните промени;
 3. Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в селските райони чрез прилагане на методите на биологичното производство.

Важни регламенти на Европейския парламент свързани с мярка 11 – Биологично земеделие:

 1. Регламент на (ЕС) No 1305/2013
 2. Регламент на (ЕС) No 1307/2013
 3. Регламент на (ЕО) No 834/2007
 4. Регламент на (ЕО) No 889/2008
 5. Регламент на (ЕО) No 882/2004
 6. Регламент на (ЕС) No 1306/2013

Биологично животновъдство – подпомагана дейност по мярка 11 през 2023 г.

Биологичното животновъдство е начина на отглеждане на животни, който се основава на принципите на биологичното земеделие. Това означава, че животновъдите, които практикуват биологичното животновъдство, се стремят да отглеждат животните си в условия, които са възможно най-близки до тези, които са естествени за тези животни.
Биологичното животновъдство се фокусира върху използването на натурални методи за подхранване на животните, като се избягва използването на изкуствени химикали и добавки. Освен това, биологичното животновъдство се стреми да поддържа високо ниво на благосъстояние на животните, като им предоставя достатъчно място за движение, свежа вода и храна, подходяща за тяхната възраст и нужди.
Биологичното животновъдство се стреми да бъде устойчиво, като се избягва използването на изкуствени химикали и пестициди, които могат да нанесат вреда на околната среда. Освен това, биологичното животновъдство се стреми да създаде устойчива система, която може да продължи да функционира дългосрочно, като се избягва изчерпването на ресурсите или натоварването на околната среда.

Биологично растениевъдство – подпомагана дейност по мярка 11 през 2023 г.

Биологичното растениевъдство е метод за отглеждане на растения, който се основава на принципите на биологичното земеделие. Този метод използва естествени процеси и екосистемни процеси, за да се увеличи реколтата, да се подобри качеството на почвата и да се намали употребата на изкуствени торове и пестициди.
В биологичното растениевъдство се използват биологични препарати и методи, като например зеленото торене, компостирането и мулчирането, за да се подхранят растенията. Също така се използват природни препарати за борба с вредителите и болестите на растенията, вместо да се използват химикали.
Основните цели на биологичното растениевъдство са да се намали употребата на изкуствени торове и пестициди, да се подобри качеството на почвата, да се насърчи биологичното разнообразие и да се подобри качеството на храната. Този метод също така може да помогне за намаляване на замърсяването на околната среда и да намали въглеродния отпечатък на селското стопанство.

Биологично пчеларство – подпомагана дейност по мярка 11 през 2023 г.

Биологичното пчеларство е метод на пчеларство, който се основава на биологични и екологични принципи. Пчеларската практика се фокусира върху запазването на здравето на пчелните, като се използват естествени методи за лечение на болести и защита от вредители, без да се използват химикали, пестициди или антибиотици.

Биологичното пчеларство има за цел да насърчава здравословното развитие на пчелните колонии, да подобрява продуктивността на пчелните кошери и да увеличава пчелните насаждения. То също така насърчава биологичното разнообразие в районите на пчелните кошери, като предоставя на пчелите достъп до различни растителни видове и насаждения.

В биологичното пчеларство се използват естествени материали за изграждане на кошерите, като например дърво, солома или глина. Кошерите се поддържат чисти и добре вентилирани, за да подобрят здравето на пчелите. Биологичните пчелари използват също така естествени методи за борба с вредителите, като например капково борене с мед или етерични масла, или използване на природни хищници за контрол на вредителите.

Биологичното пчеларство е важно не само за производството на мед, но и за биологичното разнообразие, защото пчелите играят важна роля в опрашването на растенията. Биологичното пчеларство също така подпомага устойчивото развитие, като насърчава принципите на екологичното земеделие и биологичното разнообразие.

Кандидатите за подпомогане по мярка 11 през 2023 г. трябва да отговарят на условията за активен земеделски стопанин съгласно чл. 38б ЗПЗП.

чл. 38б ЗПЗП:

Директни плащания по схемите по чл. 38а, ал. 1 не се отпускат на физически и юридически лица, които съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) No 1307/2013 не са активни земеделски стопани.
(2) Не са активни земеделски стопани физическите и юридическите лица, които:

  • експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;
  • са държавни или общински администрации или техни поделения.

(3) Физическите и юридическите лица по ал. 2 се смятат за активни земеделски
стопани, когато докажат, че отговарят на някое от следните изисквания:

 • (доп. – ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.) годишният размер на директните плащания, определен съгласно чл. 12 от Регламент (ЕС) No 639/2014 на Комисията, е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;
 • общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най- близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най- малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
 • основната дейност на юридическите лица, които са търговци, и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в търговския
  регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
 • предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци, и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.

Алинея 2 не се прилага по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

Можете да се запознаете с подробната информация за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони.

Подобни