Национален Земеделски Регистър

Курс за пробовземач на мляко – съгласно Наредба №2 и БАБХ

Курс за пробовземач на мляко – съгласно Наредба №2 и БАБХ

Обучение за пробовземач – „Вземане на проби сурово мляко за целите на самоконтрола (пробовземач)“ съгласно Наредба №2

Задължителен курс за пробовземач на млако съгласно изискванията на БАБХ и Наредба №2.  Всяко лице, което е преминало задължителното обучение за пробовземачи ще отговаря на изискванията за самоконтрол. От 23.02.2017 г. това се изисква за лицата произвеждащи мляко, събиращи, преработващи и транспортиращи сурово мляко. Критериите и изискванията са приети с цел по-добър контрол на качеството на суровото мляко.

Курс за пробовземачи – условия и записвания:

Обучението се провежда от легитимен център, одобрен от БАБХ за провеждането на този курс. Формата на обучение е присъствена и се провежда във всеки град при наличие на организирана група. За да разберете дали скоро се планува това обучение във вашия град, можете да се свържете с нас на телефон 0885 556672Обикновено присъствената форма на обучение е 30-часова и се провежда за 2 дни. След проведения курс се провежда изпит под формата на тест за проверка на усвоените знания. След успешно преминаване на обучението за пробовземач на сурово мляко, данните на завършилото  лице се нанасят в специален списък на лицата завършили курс за пробовземачи на сурово мляко. Цената на курса се определя от броя на събраната група.

Модул мляко

Модул мляко е част от Интегрираната Информационна Система ВетИС на БАБХ, с която  всеки ще бъде научен да борави. Индивидуалният подход към всеки курсист и инструкции за работа със системата правят не толкова сложно използването й. Всеки преминал обучението при нас, ще има разпечатани инструкции за работа с модул мляко. За да се използва модул мляко трябва да имате мобилно устройство – таблет.

Приложение за взимане на проби от мляко „Проби мляко“

Проби мляко“ е безплатно приложение, разработено от БАБХ. В него се въвеждат данните от взетите проби от мляко. За да се извършва самоконтролът на млякото е необходимо да се изтегли и инсталира приложението от Google Play магазин (Google store).  Всеки пробовземач на мляко трябва да си осигури мобилно устройство – таблет за собствена сметка. За да работите с приложението е необходио да въведете потребителско име и парола. За тази цел  всеки пробовземач трябва да подаде заявление и декларация до директора на съответната (по местоживеене) Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Заявлението и декларацията можете да изтеглите по-долу:

Заявление за достъп до приложеението проби мляко – образец на БАБХ

Декларация за поверителност – образец на БАБХ

Снимки от приложението Проби мляко – Модул мляко:

Изисквания за подаване на заявка за достъп до Модул мляко – Проби мляко:

• Номер на удостоверение за преминат курс за пробовземач на сурово мляко;

• Номер на удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на лични данни или номер на входирано заявление за администратор на лични данни. В случай че е посочен номер на входирано заявление, пробовземачът ще има задължение да предостави номер на удостоверение за администратор на лични данни в едномесечен срок от датата на подаване на заявката. При непредоставяне на такъв номер, след този период ще бъде прекратен достъпа до ВетИС и до мобилното приложение;

• Номер на ЕИК/БУЛСТАТ в случай на изпълнение на дейността по пробовземане от името на фирма (юридическо лице).

Посочените данни ще се проверяват за валидност преди предоставяне на достъп до ВетИС и мобилното приложение – споделяТ от БАБХ

 

 

 

Подобни