Национален Земеделски Регистър

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ 2020 г.

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ 2020 г.

Екипът на nzr.bg е подготвил изключително полезна информация за земеделските стопани, които са насочени към мярка 14 за 2020 г. Всичко описано е съобразено с изискванията на Държавен фонд земеделие и е подготвено и споделено с една единствена цел: да улесним интересуващите се по тази мярка и да им помогне за лесното кандидатстване за субсидии по мярка 14.

Какво е мярка 14?

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ е свързана пряко с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г. по реда на Наредба No4от 2017 г. Чрез нея със заповед на Министъра от началото на 2014 г. се определя бюджет за финансиране на земеделските стопани занимаващи се със селскостопански животни. Обикновенно актуалната заповед се публикува 10 дни преди определената начална дата за прием по програмата. По-долу можете да видите коректните дати за начало и край на прием по мярката за 2020 г., както и общата стойност на предвидения бюджет. Основната цел на мярка 14 е чрез спазване на определени норми и изисквания, бенефицентите отглеждащи животни да получават допълнителна финансова помощ. Финансовата помощ по тази програма за 2020 г. е на стойност 16 000 000 евро.

Кой може да се възползва от мярка 14?

Всички земеделски стопани отглеждащи селскостопански животни могат да подават документи за кандидатстване в оказания срок – от средата на месец април 15.04.2010 г. до средата на месец май 15.05.2020г. Опълномощени лица също могат да подават заявление за подпомагане по мярка 14. Всички кандидати са задължени да имат удостоверение за хуманно отношение към животните след преминато специализирано обучение.

Дейности за кандидатстване за финансиране по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“:

  • Подмярка 14.1 – сектор ЕПЖ /Осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане в бокс/клетка/помещение, както и групово в бокс/помещение (ЕПЖ) и Осигуряване на свободно отглеждане на открито (ЕПЖ)/
  • Подмярка 14.2 – сектор ДПЖ / Осигуряване на свободна подова площ (ДПЖ) и Осигуряване на свободно отглеждане на открито (ДПЖ)/

Отговорности на бенефициентите по мярка 14:

  1. Доброволно изпълняване на ангажиментите за определения период.
  2. Бенефициента не трябва да има задължения към ДФЗ.
  3. Животновъдните обекти трябва да имат капацитет за съответствие на броя предвидени животни за отглеждане.
  4. Задължително да сте запознати с правилата за отпускане на финансова помощ свързана с Програмата за развитие на селските райони 2014 –2020 г.
  5. Всеки носи съдебна отговорност за несъответствия.
  6. Всеки е длъжен да предоставя съответстващи документи за актуално състояние.
  7. Бенефициентите са съгласни да се борави с личните им данни съгласно GDPR.
  8. Задължително осугоряване на достъп до земеделското стопанство при проверки.

Документи за кандидатстване по прием 2020г. от мярка 14 „Хуманно отношение към животните“:

Насоки на ДФЗ за кандидатите по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ 2020 г. от ПРСР 2014-2020 г.

     ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект.

Необходимо е кандидатите предварително да се запознаят с изискванията по мярката и наборът от документи за кандидатстване, разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14. В случай че заявлението не се подава лично от кандидата, а чрез упълномощено лице (пълномощно по образец от ДФЗ), е необходимо всички съпътстващи декларации, задължително да бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни следва да е подписана от кандидата/титуляра и от упълномощеното лице.

С оглед улеснение на земеделските стопани – кандидати по мярката, ДФ „Земеделие“ разработи в електронен формат приложение №3 и № 4 от Наредба №4 от 8 август 2017 г. От тях не се изисква тези документи да бъдат предоставяни на хартиен носител.

Приканваме стопаните, които имат желание да кандидатстват по мярката, предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители на БАБХ. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните, капацитета на обекта, породата. За дребните преживни животни се изисква да се посочи и тяхното предназначение.

При подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

 

 

Подобни